Verksamhetsuppföljning 

För bättre insikt och kontroll

Företagets ekonomi

Exempel på innehåll i uppföljningen av Företagets ekonomi & uppföljning av kalkyler:

Intäkter totalt

Intäkter per kund/verksamhetsområde

Intäkter per uppdrag


Uppföljning per kostnadsslag

För varje kostnadsslag (se nedan) redovisas:

Kostnad för företaget i SEK och i procent av intäkter (månadsvärden).

Drivmedel

Reparation och underhåll

Däck

Fasta fordonskostnader

  - Avskrivningar

  - Räntekostnader

  - Fordonsskatt

  - Fordonsförsäkring

Inhyrda transporter/underentreprenader

Personalkostnader

Administration/OH kostnader

= Resultat


Uppföljning mot kalkyler:

För kostnadsslagen drivmedel, reparation/service och däck redovisas var för sig:

- SEK/mil per fordon & totalt jämfört med kalkyl (månadsvärden).


För kostnadsslaget lön redovisas:

- Lön SEK/timme per fordon & totalt jämfört med kalkyl (månadsvärden).


För kapitalkostnader redovisas:

- SEK per fordon jämfört med kalkyl (månadsvärden).

Underlaget till uppföljningen för Företagets ekonomi hämtas ifrån:

Ditt företags redovisningssystem, expempelvis VismaHogia och Fortnox.