Verksamhetsuppföljning 

För bättre insikt och kontroll

Arbetstidsanvändning för grävmaskiner (Från Nyhetsbrevet)

I examensarbetet ”Arbetstidsanvändning för grävmaskiner” (En produktivitetsstudie av grävmaskiner inom väg och anläggningsarbete) har Andreas Johansson och Mathias Olsson på Chalmers Tekniska högskola studerat fyra grävmaskiner under vardera en arbetsvecka i fyra olika anläggningsprojekt i Göteborgsregionen, som har varit i olika faser i produktionen. Uppföljningen är begränsad till larvgående grävmaskiner. Skanska hade efterfrågat denna produktivitetsutredning med syfte att ta reda på hur mycket grävmaskiner inom byggsektorn står stilla, av vilken anledning de är stillastående samt ta fram eventuella förbättringsförslag.

Undersökningen visade att grävmaskinerna i genomsnitt utförde direkt arbete, alltså ett värdeökande arbete, under 48 procent av den totala arbetstiden. Omfattningen av det direkta arbetet skiljde mycket mellan maskinerna. Detta har flera orsaker, men beror främst på att maskinernas arbetsuppgifter har varierat. Det indirekta arbetet (exempelvis förflyttning eller byte av skopa som krävs för att det direkta arbetet ska kunna utföras) stod för 9 procent av arbetstiden. Studien visade att grävmaskinerna i genomsnitt var stillastående hela 43 procent av den totala arbetstiden. Variationen mellan maskinerna var i intervallet 30-58 procent.

Stilleståndet kan bero på en rad olika orsaker och delades i studien upp i fem stycken kategorier, se nedan en genomsnittlig fördelning i procent av arbetstid. Varje kategori har i sin tur delats upp i underkategorier.

Förberedelser 6,5 %
Maskintillsyn 4,9 %
Outnyttjad tid 3,7 %
Planeringsbrister 23,2 %
Giltig frånvaro/Övrigt 4,5 %

Planeringsbrister står för den största delen av stilleståndet med 23,2 %, vilket motsvarar nästan 10 timmar i veckan eller 1/4 av den totala arbetstiden. Det varierade kraftigt mellan maskinerna hur stor del av arbetstiden de var stillastående till följd av planeringsbrister, men klart är att det var den största orsaken för samtliga maskiner.

Baserat på resultatet av studien och de uppföljande intervjuerna har författarna arbetat fram förslag för hur Skanska ska kunna öka produktiviteten för sina grävmaskiner. Förslagen har arbetats fram tillsammans med arbetsledning, yrkesarbetare och grävmaskinister. Några förslag är generella och kan appliceras för alla projekt med grävmaskiner, medan andra förslag är mer specifika och hade framförallt varit till hjälp under de observerade anläggningsprojekten.

Bättre planering
De enskilt största orsakerna till avbrott i arbetet var att det saknades maskiner eller material. Tillsammans stod dessa avbrott för 10,4 procent av arbetstiden. Ofta fick grävmaskinerna vänta på fyllnadsmaterial, bland annat makadam och sand. Om arbetsledningen lyckades planera materialtransporterna bättre och såg till att rätt saker finns på plats vid rätt tidpunkt skulle produktiviteten kunna höjas med flera procentenheter.

Bättre förberedelser
Det framkom vid samtal med grävmaskinisterna att när arbetsmomenten krävde, hade de morgonmöten för att planera dagen. Det ansågs positivt och sparade mycket tid. Trots dessa arbetsmöten visade mätningarna att nästan 5 procent av arbetstiden gick bort till diskussioner om arbetsutförandet. Maskinisterna framhöll att det ofta berodde på att arbetsledaren var oerfaren och hade behov av att följa upp hur arbetet fortskred. Dessa avbrott minskade drastiskt när det var en mer erfaren arbetsledare, som litade på att grävmaskinisten sa till när han var i behov av hjälp. Den andra stora orsaken till dessa avbrott var att arbetsledningen inte var tillräckligt förberedda på morgonmötet och behövde revidera planeringen under dagens gång.

De föreslagna åtgärderna som enkelt kan göras för att minimera dessa uppehåll är dels att arbetsledningen är bättre förberedd på morgonen, dels att arbetsledningen tänker på att inte störa grävmaskinisten om det inte är nödvändigt. Ett annat alternativ som föreslogs av grävmaskinisterna var att arbetsledningen i större utsträckning tog kontakt via walkie-talkie eller mobiltelefon.

Raster
Att gå till och från rasterna, samt att sätta igång och stänga av maskinen, stod för totalt 5 procent av arbetstidens användning. Vid särskilda projekt där maskinföraren har långt mellan etableringen och arbetsplatsen skulle mycket tid kunna sparas om arbetsdagen delades upp i tre arbetspass i stället för fyra. Detta skulle resultera i färre transporter mellan arbetsplats och etablering. Ett annat alternativ som angavs i studien var att placera ut flera mindre bodar i stället för att ha en stor etablering på projekt som täcker en stor geografisk yta.

I studien diskuteras även andra förslag som; bättre kommunikation, visuell styrning, skiftarbete, samma arbetsmoment, arbetsledning och yrkesarbetare i samma bodar samt platsbyten i bodarna.


Här kan du läsa hela studien Arbetstidsanvändning för grävmaskiner (En produktivitetsstudie av grävmaskiner inom väg och anläggningsarbete). 
 

Prenumerera på Ecoimproves nyhetsbrev via e-post och få information om uppföljning och effektivisering inom transport och entreprenad. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt. Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet.